Prof. Dr. Visegrády Antal

 

A PTE ÁJK-n végzett 1973-ban. Ugyanott 1975-től tanársegédi, majd 1978-tól adjunktusi, 1985-től docensi, majd 1995-től egyetemi tanári kinevezésben részesült. 1996-tól átvette a JÁB Tanszék vezetését is.

Kezdetben a „Bevezetés az állam- és jogtudományokba” (később „Jogi alaptan”), majd az „Állam- és Jogelmélet” (később „Jog- és Állambölcselet”) c. tárgyat oktatta és oktatja mind a nappali, mind a levelező tagozaton. Folyamatosan hirdet angol nyelvű szemináriumokat is.

Tudományos kutatómunkáját a bírói jogalkotás problematikájának újszerű feldolgozásával kezdte, ebből is kandidált 1984-ben. Elsőként ő mutatta be a magyar jogirodalomban a modern és posztmodern angolszász jogbölcseleti irányzatokat. Ezzel párhuzamosan monográfiát jelentetett meg a joghatékonyság témakörében, melyből 1994-ben habilitált, s mellyel 1999-ben elnyerte az „MTA doktora” tudományos fokozatot. Kutatásokat folytatott és folytat a jogi kultúrák, a kelet-közép-európai rendszerváltások, a lakosság jogtudata, valamint a bírói etika területén.

Főbb művei:

 • „A bírói gyakorlat jogfejlesztő szerepe”. Bp, 1988.
 • „Modern jogbölcseleti irányzatok”. Pécs, 1995.
 • „Jogi alaptan”. Pécs, 1996.
 • „A jog hatékonysága”. Bp. 1997.
 • „Angolszász jog és politika”. Bp./Pécs, 1999.
 • „Jog és Állambölcselet”. Bp./Pécs, 2002 és 2003.
 • „Jogi kultúra, jogelmélet, joggyakorlat”. Bp. 2003.
 • „A jogi szabályozás eredményessége”. Bp./Pécs, 2006.
 • „A bírói etika és tisztességes eljárás”. Bp. 2007.
 • „A világ jogi kultúrái – a jogi kultúrák világa” (társszerzőkkel). Bp. 2008, valamint 150 tanulmány magyar és idegen nyelveken.

1993-től PhD alprogramot vezet, melynek keretében eddig 4 sikeres védés történt. Visegrády professzor a hazai és külföldi jogbölcseleti konferenciák állandó résztvevője. Vendégprofesszorként, ill. vendégkutatóként dolgozott és dolgozik Amerikában, Ausztráliában, a Távol-Keleten és Európa számos országában. 1990/91-ben a Kar általános és külügyi dékán-helyetteseként működött. Azóta folyamatosan több egyetemi és kari bizottság tagja. 1995-től 2001-ig az MTA Doktori Tanácsa Állam- és Jogtudományi Szakbizottságának tagjaként, ill. több éven át az MTA PAB Gazdasági- és Jogtudományi Szakbizottságának társelnökeként, ill. munkabizottsági elnökeként tevékenykedett, ill. tevékenykedik. Tagja a Politikatudományi Társaságnak és a Jogász Egylet Baranya Megyei Vezetőségének. Külföldi tudományos társasági tagságai: International Academy of Language Law (1992-) és Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (1993-). 2006-től pedig részt vesz az European Science Foundation szakértői testületének munkájában.

2007-ben munkásságáért a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült.

Publikációk:

Monográfiák (Books)

 • A bírói gyakorlat jogfejlesztő szerepe. - Bp.: Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1988. - 200 p.
 • A jog hatékonysága. – Bp.: Unió Kiadó, 1997. - 211 p.
 • Angolszász jog és politika. – Bp.-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 1999. - 112 p.
 • Jogi kultúra, jogelmélet, joggyakorlat. - Bp.: Aula Kiadó, 2003. - 140 p.
 • A jogi szabályozás eredményessége. – Bp.-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, - 2006. - 168 p.
 • A bírói etika és a tisztességes eljárás /társszerzők: Uttó György, Kondorosi Ferenc. – Bp.: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2007. - 11-47, 71-77. p.
 • A világ jogi kultúrái a jogi kultúrák világa /társzerzők: Kondorosi Ferenc, Maros Kitti. - Bp.: Napvilág Kiadó, 2008. 11-108. pp.

Egyetemi tankönyv, jegyzet (Textbooks)

 • Bevezetés az állam- és jogtudományokba. - /társszerző Varga-Sabján László. - Pécs, 1976. - (soksz.) 38 p.
 • Kisegítő tananyag az állam- és jogelmélethez. – Pécs: PTE Állam- ésJogtudományi Kar, 1988. - 116 p.
 • Eastern European Government and Politics. – Lincoln: University of Nebraska.,1990. - 80 p.
 • Jogi alaptan. – Pécs: JPTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1993. - (soksz.) 76 p.
 • Modern jogbölcseleti irányzatok. – Pécs: JPTE Állam-és Jogtudományi Kar, 1995. - 40 p.
 • Jogi alaptan. - Pécs: JPTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1996. - 101 p.
 • Állam és politikai rendszer. == Államelmélet /szerk. Takács Péter. - Miskolc: Bíbor Kiadó, 1997. – p. 223-229.
 • Jog- és Állambölcselet. – Pécs: JPTE, 1998.- (soksz.) 89 p.
 • A Short History of Hungarian Political and Legal Thought. – Pécs: JPTE ÁJK, 1999. - 69 p.
 • Jogi alapismeretek. – Pécs: - PTE ÁJK, 2000. - 89 p.
 • A jog- és állambölcselet alapjai. – Bp.-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2001. - 256 p.
 • Jog- és állambölcselet. – Bp.-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2002. - 316 p.
 • Jog- és Állambölcselet. - (2. javított és bővített kiadás) Bp.-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2003. - 338 p.
 • Scandinavian Legal Realism – Skandináv jogi realizmus. - Bp.: Szent István Társulat, 2003. - 162 p. (Jogfilozófiák sorozat. - /főszerk. Varga Csaba)
 • Államtan. - Bp.-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2005. - 127 p.
 • Jog- és Állambölcselet. - (3 kiadás) Bp.-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2005. - 338 p.
 • A skandináv jogok. == Betekintés a jogrendszerek világába. /szerk.: Bodó Attila, Bencze Mátyás. – Bp.: Studio Butiq, 2007. – p. 180-189.

Fordítás (Translation)

 • David Crombie: A világ legostobább törvényei. – Bp.-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2005. - 127 p.

Tanulmányok (Papers)

 • A joggyakorlat jogfejlesztő szerepéről. == Magyar Jog, 1976. 6 : 500-508 p.
 • Eredmények és feladatok az állam- és jogelméleti szemináriumi foglalkozásokon. /társszerző: Varga-Sabján László == Felsőoktatási Szemle, 1976. 11 : 683-686. p.
 • The Judicial System of the Hungarian People's Republic. – Wien: European Coordination Centre for Research and Documentation in Social Sciences, 1977. - 15 p.
 • Az állam keletkezésének kérdései az "ázsiai" termelési mód alapján./társszerző: Varga-Sabján László == Állam- és Igazgatás, 1978. 4 : 334-352. p.
 • Az equity fogalma az angol jogban és jogelméletben. == Dolgozatok az állam-és jogtudományok köréből. ./ szerk.: Ádám Antal. - Pécs: 1978. - 349-368. p.
 • Die Wirkung der Gerichtspraxis auf die sozialistische Rechtssetzung. == Komponenten der Rechtsbildung und ihr Einfluss auf die gesellschaftliche Wirksamkeit des sozialistischen Rechts : Materialien des III. Berliner Rechtstheoretischen Symposiums. /Hrsg. von Karl A. Mollnau. – Berlin: 1980. - 88 - 95. p.
 • A szocialista állam funkciói és intézményrendszere működésének megyei tapasztalatai. == A szocializmus politikai rendszere. - Pécs: 1981. - 57-65. p.
 • A birói jogfejlesztés problematikájához. == Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből. - Pécs: 1981. - 437-458. p.
 • Zum Einfluss der Rechtsanwendung auf die Rechtsbildung. /társszerző: Roswitha Svensson. == Einflüsse des Wirkens des Rechts und seiner gesellschaftlichen Wirksamkeit auf . den sozialistischen Rechtsbildungsprozess : Materialien des IV. Berliner rechtstheoretischen Symposiums. /Hrsg. von Karl A. Mollnau. - Berlin: 1982. - 33-59. p.
 • Az equity helye és szerepe az angol jogban. == Magyar Jog, 1982. 9 : 815-823. p.
 • Vyvoj práva v rozhodovacej cinnosti sudov. == Právny Obzor, 1984. 4. : 364-369. p.
 • Diskussionen über die Gliederung des Rechtes in der ungarischen Rechtswissenschaft. == Struktur- und Systemgestaltung des sozialistischen Rechts und ihrEinfluss auf dessen Effektivität. /Hrsg.Karl A. Mollnau. - Berlin, 1984. - 384-394. p.
 • A bírói jogfejlesztés mechanizmusa. == Jogtudományi Közlöny, 1985. 1 : 28-33. p.
 • A pécsi egyetemi hallgatók jogtudatának néhány vonása. /társszerző: Schadt Györgyné. == Dunatáj, 1985. 3 : 43-52. p.
 • A birói gyakorlat fogalma és fajtái. == Magyar Jog, 1985. 9 : 28-832. p.
 • A társadalmi viszonyok jogalakító hatása. == Társadalomkutatás, 1985. 3 : 71-75. p.
 • A pécsi egyetemi hallgatók jogtudatának néhány vonása. /társszerző: Schadt Györgyné. == Felsőoktatási Szemle, 1985. 12 : 735-744. p.
 • Gerichtspraxis als System. == Die eigenverantwortlichschöpferische Komponente in der Rechtsanwendung und ihr Einfluss auf die gesellschaftliche Wirksamkeit des sozialistischen Rechts : Materialien des VI. Berliner rechtstheoretischen Symposiums. /Hrsg. von Karl A. Mollnau. - Berlin, 1986. - 384-388. p.
 • The dialectics of social relations and legal norms in the judicial application of law. == "Soziologische Jurisprudenze und realistischen Theorien des Rechts". Rechtstheorie-Beiheft 9. /Hrsg. von Kamenka, E., Summers,R.S., Twining, W.L. - Berlin/W., 1986. - 111-117. p.
 • Die Modifizierung der Geltung des Rechts in der Rechtsverwirklichung. == "Rechtsgeltung“. ARSP-Beiheft No. 27. / Hrsg. von Csaba Varga, Ota Weinberger. - Stuttgart, 1986. - 101-108. p.
 • Die Rolle der Gerichtspraxis in der Entwicklung des sozialistischen Rechts. == Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, 106. - Pécs: 1986. - 23 p.
 • Politika prava i pravoszugyie. == A jogpolitika tudományos megalapozásának jogelméleti problémái. Bp.: IM Tudományos és Tájékoztatási Főosztály tudományos kiadványai, 15. - 1986. - 295-304. p.
 • A bírói jogfejlesztés formái. == Studia Iuvenum : Seria juridica, III. – Pécs: JPTE, 1986. - 153-161. p.
 • Weszely Ödön rektori működése. == Baranyai Művelődés, 1986. 2-3 : 48-52. p.
 • Jogképződés és jogfejlődés. == Dolgozatok az állam- és jogtudomány köréből, XVII. - Pécs, 1986. 271-280. p.
 • "A bíróság szerepe a jog alakításában" - jogelméleti nézőpontból. == A bíróság szerepe a jogalakításban. /szerk.: Czili Gyula. - Bp.: Legfelsőbb Bíróság, 1986. - 93-97. p.
 • Jogpolitika és igazságszolgáltatás. == Belügyi Szemle, 1987. 12 : 47-49. p.
 • Az "ázsiai" termelési mód államelméleti összefüggései. == Valóság, 1987. 2 :90-92. p.
 • Die Realisierung der Moralnormen in der Gerichtspraxis. == "Recht und Moral". Wiss. Ztschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena, Gesellschaftwiss. R., 36. Jg. 1987. 6:922-925. p.
 • L’influence des conditions sociales sur le droit. == Contemporary conceptions of social philosophy. - ARSP. Suppl. vol. 5. /ed.: Panou, etc. – Stuttgart: 1988. - 204-209. p.
 • Das Wechselverhältnis von prozessuellen und materiellrechtlichen Regelung in sozialistischen Recht im Blickpunkt der ungarischen Rechtstheorie. == Die Wechselwirkung zwischen verfahrens- und materiellrechtlichen Regelung als Effektivitätskomponente des sozialistischen Rechts. /Hrsg. von Karl A. Mollnau. - Berlin, 1988. - Bd. II. 211-218. p.
 • Jogtörténeti és jogelméleti adalékok a jog hatékonyságához. /társszerző: Kajtár István. == Jogtudományi Közlöny, 1988. 9 : 497-503. p.
 • A bírói jogalkalmazás hatékonyságáról. /társszerző: Gátos György. == Szamel Lajos Emlékkönyv. - Pécs, 1989. - 271-284. p. (Studia Iuridica, 118. )
 • Rechtstheoretische Erläuterungen zur Effektivität des Rechts. == Efektivnost spolecenskeho pusobeni präva v prestavbe. – Praha: Univerzita Karlova, 1989. - 35-37. p.
 • Rechtstheoretische und rechtshistorische Erläuterungen zur Effektivität des Rechts. / társszerző: Kajtár István. == Acta Iuridica Academiae Scientarum Hungaricae, 32. – 1990. 3-4 : 283-295. p.
 • Gondolatok a bírói jogalkalmazás hatékonyságáról. /társszerző: Gátos György. == Jogtudományi Közlöny, 1990. 7-8 : 276-282. p.
 • Politikai pártok és közjogi helyzetük az Amerikai Egyesült Államokban. == Magyar Közigazgatás, 1991. 1 : 18-27. p.
 • A bírói gyakorlat jogfejlesztő szerepe a társasági jogban. /társszerző: Monori Ferenc. == Magyar Közigazgatás, 1992. 7 : 433-435. p.
 • A politikai pártok helye és szerepe az angolszász politikai rendszerekben, különös tekintettel a helyi kormányzatokra. == Comitatus, 1993. 6 : 51-58. p.
 • A pártok és a helyi kormányzatok az angolszász politikai rendszerben. == Jogtudományi Közlöny 1993. 2 : 45-50. p.
 • Adalékok az önkormányzatok és a dekoncentrált állami szervek közti funkciómegoszlás problematikájához, különös tekintettel a területfejlesztésre. – Pécs: MTA RKK, 1993. - p. 6. (kézirat)
 • A pártok az angolszász helyi kormányzatokban. == Tények és vélemények a helyi önkormányzatokról. /szerk. Csefkó Ferenc, Pálné Kovács Ilona. - Pécs: MTA RKK, 1993. - 93 -98. p.
 • Transition to Democracy in Central and Eastern Europe: Experiences of a Model-Country: Hungary. == Winds of Change : Perspectives on the World's Search for Stable Democracy. - Williamsburg /Virginia/: Institute of Bill of Rights Law, 1993. - 69-89. p.
 • Recht, Moral und Billigkeit. == Slusnost v präve. / ed. Josef Prusäk: - Bratislava, 1993. - 65-72. p.
 • A jog hatékonyságának problémái. == Magyar Jog, 1995. 1 : 6-16. p.
 • Ujabb törekvések az angolszász jogelméletben. == Magyar Jog, 1995. 8 : 481-485. p.
 • Judicial Practice as an Element of Legal Development. == Verfassungsstaat, Stabilität und Variabilität des Rechts im modernen Rechtssystem. /Hrsg. von Werner Krawietz et alii. - Rechtstheorie, 1995. 3 : 425-432. p.
 • A városrészek igazgatásának, a nagyvárosi igazgatás decentralizálásának nemzetközi megoldásai : A kisebbségek érdekképviseletének nemzetközi megoIdásai néhány önkormányzati rendszerben. == Részönkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok szabályozása és működése - a pécsi tapasztalatok. - /szerk. Pálné Kovács Ilona. – Pécs: MTA RKK és Pécs mj. Város Önkormányzata, 1996. - 5 -24., 101-109. p.
 • Some Problems of Judge-Made Law in Central-Eastern Europe. == Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére. - Pécs: 1996. - 303 -309. p. (Studia Iuridica, 123.)
 • Die Probleme der Effektivität des Rechts. == Tanulmányok Földvári József tiszteletére. - Pécs, 1996. - 170 -179. p. (Studia Iuridica, 124.)
 • A jog hatékonyságának kérdései az osztrák és a német jogtudományban. == Jogtudományi Közlöny, 1997. 1.
 • A jog hatékonyságának mérése. == Magyar Jog, 1997. 5.
 • Empirikus elővizsgálatok az egyetemi hallgatók jogtudatáról. /társszerző: Schadt Györgyné. == Magyar Jog, 1998. 7.
 • A skandináv jogi realizmus helye és szerepe a nordikus jogelméletben. == Magyar Jog, 1998. 10.
 • In memorian Szotácky Mihály (1928-1998) ==Jogtudományi Közlöny, 1999. 4.
 • Legal Customs in Hungarian Multilingual Villages. == Multilingual Cities and Languages Policies. /eds. K. Herberts, J.G. Turi. - Vaasa, 1999. - 109-115. p.
 • A hatékony törvényhozás amerikai modellje - a Sunset legiszláció. == Tudományos Dialóg, 1999. 4.
 • Politikai és jogi kultúrák az EU-ban. == Jura, 2000. 1-2.
 • Európai jogi kultúra vagy kultúrák? == Bírák Lapja, 2000. 1-2.
 • Erwerb und Besitz einer Immobilie in Ungarn ( Wilfried Strimmel ) == Haus und G.. in Ausland. /Hrsg. Julius Schönhoffer, Reinhard Böhner. - Freiburg: Rudolf Hamfe Verlag Gmbh Co KG, 2000. - 1-40. p.
 • Egyetemi hallgatók jogtudata, jogismerete. /társszerző: Schadt Györgyné. == Magyar Jog, 2000. 12.
 • Az Európai Unió jogi kultúrái. ==Állam- és Jogtudomány, 2000. 3-4.
 • Az önkormányzati rendeletek hatékonyságának problematikájához. /Czoboly Istvánnal. == Magyar Közigazgatás, 2000. 3.
 • Legal Cultures in the European Union. ==Acta Juridica Hungarica, 42. 2001. 3-4 :203- 217. p.
 • The measurement of the effectiveness of legal rules. == Jura Antiqua - Jura Moderna : Festschrift für Ferenc Benedek zum 75. Geburstag. Bp./Pécs: PTE ÁJK- Dialóg Campus, 2001. - 265-275. p.
 • Jogi és politikai törésvonalak Európában. == Magyarország és Európa az Ezredfordulón /szerk.: Andrássy György, Cseresznyés Ferenc. – Pécs: 2001. - 175-187. p.
 • A jogi kultúra és a fair eljárás. == Acta Humana, No. 44-45. 2001: 110-116. p.
 • The Development of Legal Knowledge of University Students. /társzerző: Schadt Györgyné. == Tanulmányok Bendek Ferenc professzor 75. születésnapja tiszteletére. - Pécs, 2001. - 117-127. p.
 • Rule of Law and Efficiency of the Legal System. == In Different Legal Cultures, Premodern and Mondern States, and the Transition to the Rule of Law in Western and Eastern Europe. II. Sonderheft Ungarn. /ed. W. Krawietz, Cs. Varga. - Rechtstheorie, 33. Band. 2002. 2-4 : 331-340. p.
 • Zur Effektivitat des Rechts. == Legal Philosophy : General Aspects. ARSP Beihäft No. 82. – Stuttgart: Steiner Verlag, 2002. - 51-57. p.
 • A jogállami jogi kultúra kialakulása és fejlődése Magyarországon. == Bírák Lapja 2002. 2.
 • Újabb ecsetvonások a posztmodern jogbölcseleti irányzatok tablójához. == Jura, 2002. 2.
 • Political and Legal Culture of the New Democracies of Central and Eastern Europe. == La réinvention de l État. /dir.: S. Milacic. - Bruxelles: Bruylant, 2003. - 123-139. p.
 • Jogi kultúránk az ezredfordulón. == Jogtudományi Közlöny, 2003. 6.
 • Az irodalom és a jog kapcsolata- posztmodern megvilágításban. == Új Dunatáj, 2003. 2.
 • Az Y séma a skandináv jogi gondolkodásban. /társszerző: Csizmadia Tamás. == Jura, 2003. 2.
 • A jog hatékonyságát befolyásoló tényezők. == Emlékkönyv Irk Albert egyetemi tanár születésének 120. évfordulójára. – Pécs: 2004. - 213-224. p.
 • Politikai teológia és totális állam ideológiája. /társszerző: Csizmadia Tamás. == Carl Schmitt jogtudománya. – Budapest: Gondolat Kiadó, 2004. - 291-307. p.
 • Legal Theories at the turn of the 3rd Millenium. == Közjogi Intézmények a 21. században : Jogfilozófiai és Politikatudományi szekció. - Pécs, 2004. - 43-54. p.
 • A jogi norma és hatékonysága. == Regula iuris. Szabály és/ vagy norma a jogelméletben. /szerk.: Szabó Miklós. - Miskolc, 2004. - 125-134. p.
 • Post-modern directions of Law Philosophy at the start of the third Millenium. == Pravni Vjesnik (Osijek) 20. 2004. 3-4 : 183-186. p.
 • Az önkormányzatok politizáltsága Nagy Britanniában, az USA-ban és Ausztráliában. == Tanulmánykötet Erdősy Emil professzor 80. születésnapja tiszteletére. - Pécs, 2005. - 481-489. p.
 • Legislation and Jurisprudence. = ”Adamante Notare” : Essays in Honour of Professor Antal Ádám on the occusion of his 75 th. birthday. - Pécs, 2005. - 211-218. p.
 • A jogrendszerek perspektívái az Európai Unióban. == Jus unum, Lex multiplex. Lieber Amicorum Studia Zoltán Péteri Dedicata. - Bp.: Szent István Társulat, 2005. - 245-253. p.
 • A jog hatékonysága és hatásvizsgálata. /társszerző: Csizmadia Tamás. == Magyar Jog, 2005. 11.
 • Hans Kelsen és a skandináv jogelmélet. /társszerző: Csizmadia Tamás. == Világosság, 2005. 11.
 • Jogbölcselet és jogösszehasonlítás kapcsolata egy jogkör tükrében. == Emlékkönyv Losonczy István professzor halálának 25. évfordulójára. – Pécs: PTE ÁJK, 2005. - 327-336. p.
 • Political and Legal Culture of the New Democracies of Central- Eastern Europe. == Pravni Vjesnik, 21. 2005. 3-4 : 309-319. p.
 • Összehasonlító bírói etika. == Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára. – Pécs, PTE ÁJK, 2006. - 359-375. p.
 • Összehasonlító jog – globális kontextusban. == Jogtudományi Közlöny, 2007. 6.
 • A horvát jogszociológia újjászületése? == Magyar Jog, – 2007. 3.
 • Adalékok a mediterrán jogi kultúrákhoz. == Pro Philosophia Füzetek, 51. – Veszprém, 2007. – 121-140. p.
 • Perspectives of National Legal Systems in the EU. == Theatrum Legale Mundi. Symbola Csaba Varga Oblata. /ed. By Péter Cseme et alii. – Bp.: Szent István Társulat, 2007. - 579-587. p.
 • Major Lessons of the Cenral-Eastern European Democratic Transitions == Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation. Mélanges en l’honneur de Sloboda Milacic. /dir. Philip Claret et alii. – Bruxelles: Bruylont, 2007. – 1103-1120. p.
 • A büntetőjog hatékonyságához == Bünügyi Szemle, – 2008. 1.
 • A mediterrán jogi kultúrák. == Jura. – 2008/2. 124-139. o.
 • A görög jogi kultúra alapjai. == Pro Philosophia évkönyv (megjelenés alatt)
 • A büntetőjog hatékonyságához. = = In: Bűnügyi Szemle. – 2008 /1. 5-11. o.

Recenziók, ismertetések (Reviews)

 • Kerimov, D. A.: A jog filozófiai problémái. == Magyar Jog, 1976. 4 : 344-352. p. Orzih, M. F.: Személyiség és jog. == Jogtudományi Közlöny, 1976. 11 : 665-667. p. Vitaülés Kulcsár Kálmán: A jogszociológia alapjai c. könyvéről. == Jogtudományi Közlöny, 1977. 2 :. 110-113. p.
 • "Jogtudomány és jogelmélet". Nemzetközi kerekasztal konferencia. Budapest. 1977. IX. 28-29. == Magyar Jog, 1978. 3 : 273-277. p.
 • Dojcak, Pavol: Jogtudomány, jog és törvényesség. == Jogtudományi Közlöny, 1978. 10 : 630-631. p.
 • Orzih, H. F.: Jog és egyén. == Dokumentációs Szemle, 1978. 7-12 : 177. p.
 • Dunbar-Brunton, J.: A jog és az egyén. == Dokumentációs Szemle, 1978. 1-6 : 75. p.
 • Jaffe, L.: Angol és amerikai bírák mint jogalkotók. == Dokumentációs Szemle, 1978. 7-12 : 178. p.
 • Két új szemelvénygyűjtemény az állam- és jogelmélet oktatásában. == Felsőoktatási Szemle, 1979. 3 : 191-192. p.
 • A jog helye Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról c. munkájában. /Vitaülés/ == Jogtudományi Közlöny, 1979. 10 : 691-694. p.
 • A közigazgatási szervezet működésének szociológiai kérdéseiről. == Állam- és Igazgatás, 1980. 1 : 84-86. p.
 • A kodifikáció anatómiája. == Állam- és Jogtudomány, 1980. 3 : 534-539. p.
 • Vitaülés a technikai normák problematikájáról. == Jogtudományi Közlöny, 1980. 5 : 343-345. p.
 • A bírói jogalkalmazás jogfilozófiai és joglogikai problémái egy tanulmánykötet tükrében. == Jogtudományi Közlöny, 1981. 9 : 803-806. p.
 • Prusak, Jozef: Jog a társadalomban. == Dokumentációs Szemle, 1981. 7-12 : 76-77. p.
 • Tamás András: Szugya i obsesztvo. == Állam- és Jogtudomány, 1981. 4 : 742-743. p.
 • Vitaülés az állami tevékenységformákról és jogi eszközeikről. == Jogtudományi Közlöny, 1983. 5 : 352-354. p.
 • Einflüsse des Wirkens des Rechts und seiner gesellschaftlichen Wirksamkeit auf den sozialistischen Rechtsbildungsprozess. Hrsg. von Karl A. Mollnau. Berlin, 1982.== Állam- és Jogtudomány, 1984. 1 : 178-179. p.
 • Prusák J.-Hungr P.: Objektívni a subjektívni právo. == Állam-és Jogtudomány, 1984. 4 : 758. p.
 • Szovjet-magyar tanulmánykötet a szocialista jog és személyiség viszonyáról. == Jogtudományi Közlöny, 1985. 9 : 542. p.
 • Nemzetközi kerekasztal-konferencia Berlinben a jogalkalmazásról. ==Jogpolitika, 1985. 6 : 13. p.
 • Osztrák-magyar jogfilozófiai tanácskozás a jogi érvényességről. /társszerző: Paczolay Péter. == Állam- és Jogtudomány, 1986. 2 : 338-346. p.
 • A jogszabályok hatékonyságának értelmezési modelljei. == Jogtudományi Közlöny, 1986. 6 : 298-301. p.
 • Monográfia a nem vagyoni kárpótlásról. == Jogpolitika, 1986. 6 : 9. p. Prusák,Jozef: Sport és jog. == Állam- és Jogtudomány, 1986. 2 : 369. p.
 • Az anyagi és eljárásjogok viszonyáról. Nemzetközi konferencia Berlinben. == Jogpolitika, 1987. 6 : 13. p.
 • Szovjet-magyar tanulmánykötet a szocialista állami irányítás továbbfejlesztésének alkotmányos alapjairól. == Jogtudományi Közlöny, 1988. 6 : 362-364. p.
 • Kudrjavcev-Nikitinskij-Szamoscsenko: The Efficiency of legal norms. == Acta Iuridica, tom. XXIX. 1987. 3-4 : 431-434. p.
 • Wolfgang Mederer: Romantik als Aufklärung der Aufklärung? == Társadalomkutatás, 1988. 3 : 94-97. p.
 • Politikatudomány az USA egyetemein.== Magyar Jog, 1989. 2 : 182-183. p. Monográfia a környezetkárosításból eredő igények érvényesítésének bírói gyakorlatáról. == Magyar Jog, 1991. 8 : 511-512. p.
 • Jogfilozófiai világkongresszus Izlandon. == Magyar Jog, 1993. 11 : 700-703. p.