Dr. Szmodis Jenő

 

Munkahely, munkakör:

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Állam- és Jogelméleti Tanszék, adjunktus

Tudományos fokozat:

 • PhD

Kutatási terület, szakterület:

 • állam- és jogbölcselet
 • a jogi gondolkodás eszmetörténete
 • jogi kultúrák összehasonlító elemzése
 • multidiszciplináris jogi tanulmányok

Konferencia részvétel

 • 2011. március 23. (ELTE ÁJK) Tradíció és progresszió Az esztétikum vonzásában – Peschka Vilmos jogfilozófiája Lukácstól a hermeneutikáig
 • 2011. november 25. Génie oblige! (MTA Irodalomtudományi Intézet Illyés Gyula Archívum) Liszt, a konzervatív forradalmár
 • 2012. ápr. 12-13. Kinek van joga a világhoz? c nemzetközi konf. Bp-en (Francia Intézet-Védegylet)
  ea cím: A humánetológiai tények hatása a jogrendszerekre (ápr.12)
 • 2012. nov. 7. Szuverenitás és integráció ELTE
  ea cím: A szuverenitás természeti alapjairól és korlátairól
 • Feminista jogelmélet ELTE 2013. március 6.
 • A kodifikáció antropológiai aspektusai ELTE-NKE 2013. április 19.

Publikációk:

Magyar nyelvű közlemények

Könyv, könyvrészlet

 • Az érdek és a jog néhány összefüggéséről, In: Prugberger Tamás: Érdek és érdekegyeztetés a jogban, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002., bevezető tanulmány 7-24. old.
 • A jog realitása, Az etruszk vallástól a posztmodern jogelméletekig, Kairosz, Budapest, 2005. 305 p.
 • Kultúra és sors A történelemfilozófia lehetőségeiről, Mezopotámia kultúrájáról, Bíbor Kiadó Miskolc, 2007. 204 p.
 • A görögökről – Nietzsche és Spengler nyomán. Argumentum, Budapest, 2012. 248 p.
 • Multidiszciplináris jogi tanulmányok. Bíbor Kiadó Miskolc, 2012. 238 p.

Tanulmányok:

 • A polgármesternek a polgármesteri hivatallal kapcsolatos jogairól. Jogtudományi Közlöny 1996. 2. szám 60-72. old.
 • Kiválasztási rend és kiválasztási motiváció a közjog területén. Gazdaság és Társadalom 1996/3-4. 145-163. old.
 • Az érvénytelenségi fajták egyes jogági sajátosságairól. Jogtudományi Közlöny 52. évfolyam 4. szám 1997. 171-180. old.
 • A jogértelmezési konfliktusról. In: Ünnepi Tanulmányok, Bíbor Kiadó Miskolc, 1997. 323-334. old.
 • A tartalmi alkotmányosságról. Magyar Közigazgatás 2006. július.438-446. old.
 • A jog realitása. Jogtudományi Közlöny 2006. 9. sz. 332-340. old.
 • Kultúra és sors Gondolatok egy történelemfilozófiai vállalkozásból. Valóság 2006. szeptember 50-66. old.
 • A nyugati jog alkonya? Állam és Jogtudomány 2007. I. 69-99. old.
 • A római jog spirituális eredetéről. Valóság 2007. január 11-34.
 • Az euro-atlanti kultúrkör jogának kilátásai. In: Ünnepi Tanulmányok, Novotni Kiadó, 2007. Miskolc 396-406. old.
 • A társadalom- és kultúrafejlődés két jellegzetes útja. Valóság 2007. június. 49-68. old.
 • A historicizmus bírálatáról és annak jogosultságáról. Valóság 2008. március 1-26.
 • Adalékok a nyugati jog problematikájához. (Válasz Péteri Zoltán tanulmányára) Állam- és Jogtudomány 2010. II. 203-218. old.
 • A dominancia-attitűdök típusairól. Valóság 2010. február 1-31.
 • A jog és a vallás szükségszerű kapcsolatáról. Magyar Szemle 2010. október 112-127. old.
 • Az Alkotmány mint kulturális és emberi jelenség. Valóság 2010. augusztus 41-53. old.
 • Egyes jogintézmények és jogelméleti irányzatok humánetológiai vonatkozásairól. Publicationes Univ. Miskolciensis, Sectio Jur. Et Pol. 2010. 111-143. old.
 • A jog prepozitivista átalakulása Dantétól Kálvinig. Jogtud. Közl. 2010. november 576-582. old.
 • A szociális állam eszméje és valósága. Századvég 2010. 57. 119-132. old.
 • Alkotmány és szakralitás. Polgári Szemle 2010. december 84-94.
 • Alkotmányos formák és elvek. Magyar Szemle 2011. XX. 3-4. 93-105.
 • Jog kultúrantropológiai és pszichológiai megközelítéséről. Debreceni Szemle 2011. 2. 177-185.
 • A jogpozitivizmus néhány korai jelenségéről és azok montaignei bírálatáról. Jogtud. Közl. 2011. január 50-55. old.
 • A jog multidiszciplináris megközelítéséről. Magyar Tudomány 2011. jan. 7-17. old.
 • A jog prepozitivista fordulatáról. Valóság 2011. június 1-29. old.
 • A jog történeti és szociológiai vonatkozásairól. Zempléni Múzsa 2011. I. 20-25.
 • A jog a humánetológia tükrében. Magyar Tudomány 2011. 05. 548-557. old.
 • A jog mint multidiszciplináris jelenség. Magyar Tudomány 2011. 05. 514-516. old.
 • A jog humánetológiai alapjairól és vallási jellegéről. Valóság 2011. 9. 1-23.
 • Vázlat Peschka Vilmos jogfilozófiájának főbb kérdéseiről. Jogtudományi Közlöny 2011. október 521-530.
 • Az esztétikum vonzásában – Peschka Vilmos jogfilozófiája Lukácstól a hermeneutikáig. Tolle Lege ELTE ÁJK Állam- és Jogelméleti Tanszék kiadványa 2011. I. évf. 1. sz.
 • Néhány szempont a görög államfilozófia értékeléséhez. Tolle Lege ELTE ÁJK Állam- és Jogelméleti Tanszék kiadványa 2011. I. évf. 2. sz.
 • Modernitás és tradíció Liszt művészetében. In: A géniusz kötelez (szerk.: Kulin Ferenc) Argumentum, Budapest, 2012. 33-44.
 • Eszme- és hatástörténeti adalékok két XIX. századi életmű értékeléséhez. In: A géniusz kötelez (szerk.: Kulin Ferenc) Argumentum, Budapest, 2012. 33-44.
 • Egy valódi természetjog felé. Jogtudományi Közlöny 2012. január
 • Jogfilozófiák, jogintézmények és a természet. Valóság 2012. január
 • A szociálpszichológia és a jog néhány összefüggéséről. Magyar Szemle 2012. 5-6. szám június. 120-135.
 • A jog és gazdaság néhány összefüggéséről. Polgári Szemle. 2012. 1-2. szám június 181-192.
 • A nyugati jogkoncepció változása a kora-középkortól Dante prepozitivizmusáig. Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis VIII. évf. 2010-2012. 311-324.
 • A nyugati jogpozitivizmus kezdeteiről. Jogelméleti Szemle. 2012. 2.
 • Alkotmány és alkotmányosság. Jogelméleti Szemle. 2012. 3.
 • Richard Wagner és az állam- és jogtudomány. Magyar Tudomány 2012. szeptember
 • Az etológiai tények hatása a jogrendszerekre. Jogelméleti Szemle. 2012. 4.
 • A sajtószabadság elvének történeti és antropológiai vonatkozásairól. Polgári Szemle 2012. 3-6. 351-363.
 • Wagner és a társadalomtudományok. Valóság 2013. január 1-22.

Könyvismertetés, egyéb:

 • Prugberger Tamás: A munkajog a polgári jogban a globalizálódó gazdasági viszonyok között Magyar Jog 2008. március 186-189. old.
 • Prugberger Tamás: Van kiút az útvesztőből? Magyar Szemle 2010. 4. 139-144. old.
 • Sáry Pál: Pogány birodalomból keresztény birodalom Magyar Jog 2010. december 766-768.
 • Átmeneti idők, munkajogi félmegoldások – Prugberger Tamás könyvéről Jogtudományi Közlöny 2012. 10. 429-432.
 • Az európai jog és a belső jogok viszonyáról – Gondolatok Vörös Imre könyve nyomán Állam- és Jogtudomány 2012 DIEIP
 • A nemzeti jogok és az európai jogrendszer kapcsolata Magyar Tudomány 2012. október
 • Konferencia a szuverenitásról és integrációról Jogtudományi Közlöny 2012. december LXVII. 12. 529-531.
 • Globalizációs alkony és hajnal, Heti Világgazdaság 2006. 38. szám, szeptember 22.
 • Jog, integráció, globalizáció Magyar Jog 2013. február

Idegen nyelvű kölemények

 • Roman Law: Legal System of Rome (Jenő Szmodis – Peter Stein – Andrew Borkowski – Paul Du Plessis – Berry Nicholas) Alphascript Publishing, 2009, 3. 11.
 • On Law as Multidisciplinary Phenomenon Debreceni Jogi Műhely VIII. évfolyam 3. szám (internetes folyóirat – oldalszám megjelölés nincs)
 • On Law, History and Philosophy Publicationes Univ. Miskolciensis, Sectio Jur. Et Pol. 2011. 119-140.
 • On Law from Multidisciplinary Aspect Hungarian Review 2011. 07. 64-69.
 • Taking Legal Philosophy Seriously Acta Juridica Hungarica Vol. 52. Nr. 3. September 2011. 247-255.
 • Legal Philosophy as a Scientific Territory Acta Universitatis Sapientiae Vol 1-2. 2011. 149-159.
 • On Multidisciplinary Legal Research Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 2012. 4. 483-493.

Összes tudományos közleményeinek független idézettségi száma: 118