Dr. Auer Ádám

 

Munkahely, munkakör:

 • Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, PhD-hallgató

Kutatási terület, szakterület:

 • társasági jog
 • közbeszerzés

Tanulmányok:

 • Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2012, tudományos kutatás, Wirtschaftsuniversität Wien, Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht Collegium Hungaricum Bécs 2012,
 • Doktori képzés 2010-, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
 • Jogi egyetemi diploma: 2010. július, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 • Német jogi szakképzés: 2007-2010 Szegedi Tudományegyetem ÁJK – Universität Potsdam Juristische Fakultät

Kitüntetések, díjak:

 • Közbeszerzési Hatóság, tanulmányíró pályázat I. díj 2012.
 • MTA Szegedi Akadémiai Bizottság, Tudományos Pályázat I. díj 2011.
 • Pro Scientia Aranyérem 2011.
 • XXX. OTDK Polgári Jog III. Tagozat I. hely 2011.
 • XXIX. OTDK Különdíj, Pro Scientia Aranyérmesek Társasága 2009.
 • XXIX. OTDK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat I. hely 2009.
 • XXIX. OTDK Alkotmányjogi Tagozat II. hely 2009.

Publikációk:

Külföldön megjelent publikációk

Szakmai folyóiratban megjelent tanulmányok

 • Die Corporate Governance und die soziale Verantwortung des Unternehmens (Corporate Social Responsibility) Acta Iuridica Universitatis Sapientiae, Legal Studies, 1, 1 (2012) 5-13. pp.
 • Felelős társaságirányítás és vállalatok társadalmi felelősségvállalása Scientia Iuris Román-Magyar Jogtudományi Közlöny 2/2011. 69-78. pp.

Konferenciakötetben megjelent tanulmány

 • A jogi személy elkülönült jogalanyiságával való visszaélés a magyar társasági jogban, tekintettel a német társasági jogra és a Ptk. kodifikációjára In: Romániai Doktoranduszok Országos Szövetsége, XII. Rodosz Konferencia Társadalomtudomány I. kötet, Kolozsvár-Temesvár 2011, 13-26. pp.
 • Corporate Governance in der Europäischen Union In: International Conference of PhD Students in Law, Timisoara 2011, 36-39. pp.

Magyarországon megjelent publikációk

Szakmai folyóiratban megjelent tanulmányok

 • Lehet-e semmis a közbeszerzési szabályok megsértésével megkötött szerződés? Közbeszerzési Szemle 12/2012. 47-58. pp.
 • A felelős társaságirányítás és a vállalatok szociális felelősségvállalásának fejleményei az Európai Unióban Céghírnök 6-7-8/2012. 9-12., 12-14., 5-6.
 • Böszörményi László mentelmi ügye Jogtörténeti Szemle 3/2010. 33-40. pp.
 • A corporate governance az Európai Unió jogában Európai Parlamenti Szemle, 2010. április 18. http://www.corvinusembassy.com/ep/index.php?page=2&article=2&show=104
 • A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban Társszerző: Botos Gyöngyvér, Holndonner Roland, Kiss Balázs De iurisprudentia et iure publico. 1/2010. 2-31. pp. www.dieip.hu

 

Könyv, könyvrészlet

 • Atipikus szerződések Döntvény- és Példatár Lectum Kiadó, Szeged, 2012. 210. p.
 • A nyilvánosan működő részvénytársaság, A felelős társaságirányítás. In: Papp Tekla (szerk.): Társasági Jog, egyetemi tankönyv Lectum kiadó, Szeged, 2011 505-539. pp.
 • A képviselők mentelmi jogának szabályozása és gyakorlata (1865-1875) In: Király Miklós – Varga István (szerk.): A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam és Jogtudományi Szekciójának Díjnyertes Dolgozatai II. kötet, Budapest, 2011. 555-591. pp.

Konferenciakötetben, tanulmánykötetben megjelent tanulmány

 • A közszolgáltatási szerződés – a menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vonatkozásában In: Papp Tekla (szerk.): A jó állam aspektusai, perspektívái Lectiones Iuridicae Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2012. 133-142. pp.
 • A részvényesi joggyakorlással kapcsolatos „corporate governance” szabályok alkalmazása Németországban és Magyarországon In: Bóka János (szerk.): Tudományos Diákköri Szemle SZTE ÁJTK, Szeged, 2012. 9-44. pp.
 • Felelősség a gazdasági társaság egzisztálása alatt - Hiányzó tényállás vagy fortélyos bírói gyakorlat? In. Mezei Péter (szerk.): Természeti és ipari katasztrófák - Jogi aspektusok a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa fényében, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2012 9-17. pp.
 • Adó – illeték – költségtérítés, Gazdasági társaság alapításának pénzügyi jogi szempontjai Magyarországon Romániában és Szerbiában In: Papp Tekla (szerk.): Acta Conventus de Iure Civili XIV. kötet, SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, 2011. 64-69. pp.
 • A felelős társaságirányítás Magyarországon In: Az állam és jog alapvető értékei, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája I. kötet Győr, 2010. 233-245. pp.

Egyéb

 • Lehet-e semmis a közbeszerzési szabályok megsértésével megkötött szerződés Közbeszerzési Hatóság tanulmányíró pályázata I. helyezés 2012. 85. p.
 • Recenzió Bakos Kitti – Nótári Tamás: Építészeti alkotás – szellemi tulajdon De iurisprudentia et iure publico. 1-2/2012. 187-189. pp. www.dieip.hu
 • A légi személyszállításra irányadó felelősségi rendelkezések Pázmány Law Working Papers 2012/8. sz.
 • A felelős társaságirányítás hatása a jogi személyek elméletére MTA SZAB Pályamunka, I. díj 2011. 36. p.
 • Kovács István Emléknapok Az Alkotmány és gyakorlata 20 év távlatában, Szeged 2010. november 18-19. Konferencia beszámoló, In: Szegedi Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottságának Gazdasági Jogi és Biztonságpolitikai Munkabizottsága http://160.114.81.26/szabjog/?q=node/5
 • Atipikus szerződések – Hallgatói fórum In: Szegedi Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottságának Gazdasági Jogi és Biztonságpolitikai Munkabizottsága http://160.114.81.26/szabjog/
 • A médiaszolgáltatás felügyeletéről de lege ferenda In: Polgári Jogi Kutatások c. fakultáció 2008/09 tanév Hallgatói dolgozatok I. kötet 3-20. pp. www.juris.u-szeged.hu/polgarikutatasokgellen

Konferencia-előadások

Külföldön

 • Jogorvoslatok a közbeszerzésben, tradíciók és trendek ütközése 2012. december 3. Sapientia EMTE JTI II. Román-magyar-szerb kereskedelmi jogi konferencia
 • A jogi személy elkülönült jogalanyiságával való visszaélés a magyar társasági jogban, tekintettel a német társasági jogra és a Ptk. kodifikációjára 2011. december 2-4. Kolozsvár, XII. RODOSZ Konferencia
 • Corporate Governance in der Europäischen Union. Timisoara, 2011. április 15. Faculty of Law And Administrative Sciences West University of Timisoara, The European Center For Legal Studies and Research; International Conference of PhD Students in Law
 • Felelős társaságirányítás – társadalmi felelősségvállalás. Kolozsvár, 2010. december 3. Római jogi hagyomány és modern magánjog
 • A részvényesi joggyakorlással kapcsolatos corporate governance szabályok. Újvidék, 2010. november 26-28. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

Magyarországon

 • Miért és hogyan? - Corporate governance Magyarországon Szeged, 2012. november 8-10. Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciája
 • A felelős társaságirányítás útjai Magyarországon Budapest, 2012. június 8. MOE
 • A felelős társaságirányítás mint jogalkalmazási eszköz 2012. június 1. Debrecen IX. Debreceni Doktorandusz Konferencia DE ÁJK
 • A légi személyszállítás felelősségi rendelkezései gazdasági szempontú megközelítésben Budapest, 2012. május 11. PPKE I. Joggazdasági konferencia
 • Önkormányzat a személyszállításban 2012. április 26. Szeged, Az önkormányzatok változó gazdasági, jogi környezete és a „jó állam” aspektusai, perspektívái MTA SZAB Gazdasági Jogi Munkabizottság – Europe Direct Szeged
 • A „telekkönyvi elbirtoklás” újabb bírói gyakorlata 2012. március 30. Győr, Az állam és jog alapvető értékei a változó világban SZE ÁJK DI
 • A társasági jog alkotmányjogi vetületei az Alaptörvényben - A tulajdonhoz való jog korlátozásának régi-új paradigmái 2011. november 26. Szeged, „Új Alaptörvényünk és a jogélet reformja”
 • Adó – illeték – költségtérítés, Gazdasági társaság alapításának pénzügyi jogi szempontjai Magyarországon Romániában és Szerbiában (poszter és előadás) 2011. november 17. Szeged, „Befektetés és vállalkozás a déli hármashatárnál” nemzetközi konferencia
 • A részvényesi joggyakorlással kapcsolatos „corporate governance” szabályok alkalmazása Németországban és Magyarországon „Csak tiszta forrásból” Hallgatói Tudományos Konferencia, Szeged, 2011. szeptember 16.
 • Felelősségi rendelkezések a zártkörűen működő részvénytársaságok körében Szeged, 2011. június 9. Természeti és ipari katasztrófák Jogi aspektusok a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa fényében
 • A részvényesi joggyakorlással kapcsolatos „corporate governance” szabályok alkalmazása Németországban és Magyarországon. Pécs, 2011. április 19. XXX. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció, Polgári Jog Tagozat III.
 • A felelős társaságirányítás jogszabálytana. 2010. december 10. Győr, – Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának konferenciája „Az állam és a jog alapvető értékei” címmel.
 • A felelős társaságirányítás kérdései a társasági jogban Szeged, 2010. november 17. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Iskolák Hallgatóinak Tudományos Fóruma – Társadalomtudományi Doktori Iskolák Tudományos Fóruma.