Dr. Tóth J. Zoltán

 

Munkahelyek, munkakörök:

 • Alkotmánybíróság, főtanácsadó
 • Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens
 • Szegedi Tudományegyetem, egyetemi adjunktus

Tudományos fokozat:

 • PhD

Kutatási terület, szakterület:

 • Az élethez való jog és az azt korlátozó egyes jogintézmények jogelméleti kérdései, különös tekintettel a halálbüntetés kérdéskörére
 • Modern amerikai jog- és államelméleti irányzatok
 • A jogalkalmazói jogértelmezés módszereinek kérdésköre

Tanulmányok:

 • Jogi egyetemi diploma: 2002. június, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 • Doktori oklevél (PhD): 2008. február, Eötvös Loránd
 • Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
 • Jogi szakvizsga: 2009. június

Oktatási tevékenységek:

 • 2002-től Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogelméleti Tanszék, egyetemi tanársegéd, egyetemi adjunktus, illetve (jelenleg) egyetemi docens
 • 2002-től Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék, egyetemi tanársegéd, majd egyetemi adjunktus (félállásban)
 • Oktatott tantárgyak: Jogbölcselet, Jogszociológia, Szociológia, A halálbüntetés jogelméleti kérdései (speciális kollégium)

Publikációk:

Önálló könyv, monográfia

 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2008, 287 o. (ISBN 978-963-7255-52-6)
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete. Századvég Kiadó, Budapest, 2010, 385 o. (ISBN 978-963-7340-80-2)
 • Tóth J. Zoltán: Halálbüntetés pró és kontra. HVG-ORAC, Budapest, 2012, 291 o. (ISBN 978-963-258-177-4)

Szerkesztett könyv

 • Kiss Anna – Kiss Henriett – Tóth J. Zoltán (szerk.): Csíny vagy bűn? Kalandozások a jog és az erkölcs (b)irodalmában. („A magyar irodalom tetthelyei” sorozat.) CompLex Kiadó, Budapest, 2010, 234 o. (ISBN 978-963-295-113-3)
 • Bónis Péter – Mázi András – Tóth J. Zoltán (szerk.): De apicibus iuris disputare. Tanulmányok Máthé Gábor tiszteletére. Budapest, 2011 (k. n.), 283 o. (ISBN 978-963-08-2852-9)

Tanulmányok, könyvfejezetek

 • Tóth J. Zoltán – Ézsiás Béla Gábor: A szakértő rendszerek a jogalkalmazásban. Jogelméleti Szemle, 2002/3. szám
 • Tóth J. Zoltán: A dinamista alkotmányosság és a neoformalista tendenciák. Jogelméleti Szemle, 2002/4. szám
 • Nagy Zsolt – Tóth J. Zoltán: A jogi oktatás helyzete. (Felmérés a jogi oktatást befolyásoló tényezőkről). Jogelméleti Szemle, 2002/4. szám
 • Tóth J. Zoltán: Utópia vagy eszményi társadalom? (Megjegyzések Morus Tamás művéhez). Jogelméleti Szemle, 2003/1. szám
 • Tóth J. Zoltán: Halálbüntetés: pro és kontra. Jogelméleti Szemle, 2003/2. szám
 • Tóth J. Zoltán: A Biblia és a halálbüntetés. Jogelméleti Szemle, 2003/3. szám
 • Tóth J. Zoltán: A magyarországi egyetemi-főiskolai oktatás anomáliái. (Elmélkedések a jogászhallgatók általános műveltségéről végzett felmérés apropóján). Jogelméleti Szemle, 2003/4. szám
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetésről az elrettentő hatás kérdése és a büntetési célok fényében. Belügyi Szemle, 2003/11-12. szám, 154-167. o.
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés és a nemzetközi egyezmények. Jogi Fórum, 2004. január 11.
 • Tóth J. Zoltán: Richard Posner és a gazdasági jogelmélet. Jogelméleti Szemle, 2004/1. szám

Tanulmányok, könyvfejezetek (2. rész)

 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés az ókorban. Jogelméleti Szemle, 2004/4. szám
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés kérdései: a humanitás, a szükségesség és a Justizmord problémái. Themis, 2004. december, 66-79. o.
 • Tóth J. Zoltán: Halálbüntetés vs. szabadságvesztés – gazdasági szempontból. Jogi Fórum, 2005. április 10.
 • Tóth J. Zoltán: Van-e a halálbüntetésnek elrettentő hatása? Collega, 2005 április, 130-135. o.
 • Tóth J. Zoltán: „Oszthatatlan és korlátozhatatlan?” – Gondolatok az emberi élethez és méltósághoz való jogról az eutanáziahatározat kapcsán. Jogelméleti Szemle, 2005/1. szám
 • Tóth J. Zoltán: John Rawls igazságosság-elmélete. (Recenzió) Jogelméleti Szemle, 2005/1. szám
 • Tóth J. Zoltán: A természetjog szükségszerűsége avagy miért volt nélkülözhetetlen a természetjog az emberi társadalom létrejöttéhez? Jogelméleti Szemle, 2005/2. szám
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés újabb aspektusokból. Belügyi Szemle, 2005/11. szám, 77-104. o.
 • Tóth J. Zoltán: Az abolicionizmus mint világtendencia. Themis, 2005. december, 138-146. o.
 • Tóth J. Zoltán: Az amerikai jogi oktatók helyzete, lehetőségei és tipikus életpályája. Jogelméleti Szemle, 2006/1. szám
 • Tóth J. Zoltán: Az abolicionizmus ideológiája és a nemzetközi egyezmények hatása a halálbüntetés megszűnésére Magyarországon. In: Hegedűs Bulcsú (szerk.): Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Konferenciája: „Globalizáció, avagy a nemzetközi folyamatok hatása a magyar jogrendszerre”. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája, Budapest, 2006, 71-78. o.
 • Tóth J. Zoltán: Bűnök és büntetések a kora középkori iszlám jogban. Jogelméleti Szemle, 2006/2. szám
 • Tóth J. Zoltán: A jogelmélet mint diszciplína célja avagy mire is való a jogelmélet. Jogelméleti Szemle, 2006/2. szám
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés az ókori Keleten. Jogelméleti Szemle, 2006/3. szám
 • Toth J., Zoltan: The Present Status of Capital Punishment. Jogelméleti Szemle, 2006/3. szám
 • Tóth J. Zoltán: A jogásszá válás feltételei az Egyesült Államokban. Collega, 2006/1. szám, 29-33. o.
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés érvényesítésére szolgáló eljárási szabályok a feudalizmus Magyarországán. Jogelméleti Szemle, 2006/4. szám
 • Toth J., Zoltan: The Death Penalty in the United States. Collega, 2006/2-3. szám, 270-274. o.
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés szabályozása a középkorban, különös tekintettel a Német-Római Birodalomra. Jogtörténeti Szemle, 2006/4. szám, 68-75. o.
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés az ókori görög és római filozófiai gondolkodásban. Jogelméleti Szemle, 2007/1. szám

Tanulmányok, könyvfejezetek (3. rész)

 • Tóth J. Zoltán: Dinamizmus, originalizmus, textualizmus, avagy az aktivista alapjogi bíráskodás és az arra adott neokonstrukcionista jogelméleti reakciók az Egyesült Államokban. Jogtudományi Közlöny, 2007/4. szám, 143-153. o.
 • Tóth J. Zoltán: Rendkívüli büntetőjog és halálbüntetés az 1910-es évek Magyarországán. Themis, 2007. június, 49-62. o.
 • Toth J., Zoltan: The History of Capital Punishment in the United States. Jogelméleti Szemle, 2007/2. szám
 • Tóth J. Zoltán: A büntetőjog normalizálódása és az abolíció eszméjének térhódítása Magyarországon: a halálbüntetés szabályozása a ’60-as évek elejétől a ’80-as évek végéig. Debreceni Jogi Műhely, 2007/3. szám
 • Tóth J. Zoltán: Felvilágosodás és abolíció: a halálbüntetés eltörlésének folyamata a főbb európai országokban. Acta Humana: Emberi jogi közlemények, 2007/1-2. szám, 75-94. o.
 • Tóth J. Zoltán: A jogi oktatóvá válás és a jogi oktatói karrier az Egyesült Államokban. In: Nagy Tamás – Nagy Zsolt (szerk.): Jogelmélet és önreflexió. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2007, 171-203. o.
 • Tóth J. Zoltán: Az abolíció helyzete a világban. Jogelméleti Szemle, 2007/3. szám
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés a keresztény teológiai gondolkodásban. Collega, 2007/1. szám, 36-41. o.
 • Tóth J. Zoltán: Hozzászólás a jogdogmatika-vitához. In: Szabó Miklós (szerk.): Jogdogmatika és jogelmélet. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007, 267-269. o.
 • Tóth J. Zoltán: Az emberi jogok és a halálbüntetés kérdése a felvilágosodás filozófiai gondolkodásában. In: Nagy Marianna (szerk.): Jogi tanulmányok 2007. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2007, 183-214. o.
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés kérdése a kora újkori utópiákban és királytükrökben. Collega, 2007/2-3. szám, 112-116. o.
 • Tóth J. Zoltán: Irodalom és büntetőjog: Koestler és Camus a halálbüntetésről. In: Studia in honorem István Balogh. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Budapest, 2007, 117-129. o.
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés a zsidó jogban – a Talmud és a háláchá alapján. Állam- és Jogtudomány, 2007/3. szám, 465-488. o.
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés az ókori államok jogában. Acta Juridica et Politica, Tomus LXX. Fasc. 18., Szeged, 2007 (56 o.)
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetésre vonatkozó anyagi jogi szabályok a feudalizmus Magyarországán. Jogtörténeti Szemle, 2007/4. szám, 30-50. o.
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés II. világháború utáni históriája az Egyesült Államokban – alapjog-történeti szempontból. Jogtudományi Közlöny, 2008/2. szám, 104-114. o.
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetésre vonatkozó magyarországi szabályozás a rendes és a rendkívüli büntetőjogban a II. világháborút követő években, valamint az államszocializmus első évtizedében. Miskolci Jogi Szemle, 2008/1. szám, 87-110. o.
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés gazdasági jogelméleti megközelítése. Jogelméleti Szemle, 2008/2. szám
 • Tóth J. Zoltán: Halálbüntetés és elrettentő hatás: avagy mit mutatnak az empirikus felmérések? Valóság, 2008/6. szám, 50-81. o.
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés írottjogi szabályozása Magyarországon a felvilágosodástól a Csemegi-kódexig. De iurisprudentia et iure publico, 2008/3. szám, 81-101. o.

Tanulmányok, könyvfejezetek (4. rész)

 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés utolsó harminc éve Magyarországon: az 1961. évi V. törvénytől az alkotmánybírósági abolícióig. Jogelméleti Szemle, 2008/4. szám
 • Tóth J. Zoltán: Bűn, büntetés, szabad akarat. Jogelméleti Szemle, 2008/4. szám
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés a XVII. századi természetjogban és a felvilágosodás filozófiai gondolkodásában. Magyar Filozófiai Szemle, 2008/1-2. szám, 117-181. o.
 • Tóth J. Zoltán: Halálbüntetés és abolíció – 2009-ben. In: Bobvos Pál (szerk.): Reformator iuris cooperandi. Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2009, 743-756. o.
 • Tóth J. Zoltán: Adalékok a (büntető)jog és irodalom témaköréhez: Koestler és Camus a halálbüntetésről. Debreceni Jogi Műhely, 2009/4. szám
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés a XVIII-XIX. századi német filozófiai gondolkodásban. De iurisprudentia et iure publico, 2009/3-4. szám, 110-138. o.
 • Tóth J. Zoltán: Jogértelmezési módszerek a bírói gyakorlatban. Jogelméleti Szemle, 2009/4. szám
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés helye. Századvég, 2009/3. szám, 47-78. o.
 • Tóth J. Zoltán: Jogosultság-viszony és jogosultság-alanyok. In: Ficsor Krisztina – Győrfi Tamás – Szabó Miklós (szerk.): Jogosultságok – Elmélet és gyakorlat. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009, 75-92. o.
 • Toth J., Zoltan: Capital Punishment and Deterrent Effect: What Empirical Surveys Show. Studia Juridica Caroliensia, Vol. 5 (2010), pp. 167-191
 • Tóth J. Zoltán: A magyarországi rögtönbíráskodásra (statáriumra) vonatkozó anyagi jogi és eljárásjogi szabályozás a XX. században. Hadtudomány, 2010. elektronikus szám
 • Tóth J. Zoltán: Halálbüntetés és abolíció – 2010-ben. Valóság, 2010/8. szám, 59-73. o.
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés szabályozása a Horthy-korszakban és a II. világháború éveiben. Jogtörténeti Szemle, 2010/3. szám, 52-60. o.
 • Tóth J. Zoltán: Büntetőjog az irodalomban, irodalom a büntető eljárásban. Recenzió a Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából c. kötetről. Jogelméleti Szemle, 2010/3. szám
 • Tóth J. Zoltán: A jogtalan elsajátítás. In: Kiss Anna et al. (szerk.): Csíny vagy bűn? CompLex Kiadó, Budapest, 2010, 125-130. o.
 • Tóth J. Zoltán: A gyermekmunkáról. In: Kiss Anna et al. (szerk.): Csíny vagy bűn? CompLex Kiadó, Budapest, 2010, 151-156. o.
 • Tóth J. Zoltán: Az önbíráskodás tilalma, avagy büntetni az állam joga. In: Kiss Anna et al. (szerk.): Csíny vagy bűn? CompLex Kiadó, Budapest, 2010, 199-203. o.
 • Tóth J. Zoltán: Emberi jogtalanság az 1984-ben – a legsötétebb utópia. Ügyészek Lapja, 2010/5. szám, 77-86. o.
 • Tóth J. Zoltán: Rögtönbíráskodásra vonatkozó jogi szabályozás a Horthy-korszakban. Hadtudomány, 2010/4. szám, 122-131. o.
 • Tóth J. Zoltán: Élethez való jog és életvédelem pro futuro. Pázmány Law Working Papers, Nr. 2011/12.

Tanulmányok, könyvfejezetek (5. rész)

 • Tóth J. Zoltán: Élet vs. méltóság, élethez való jog vs. méltósághoz való jog: Az oszthatatlansági tézis és az eutanáziahatározat. De iurisprudentia et iure publico, 2011/2. szám, 293-311. o.
 • Zoltan J. Toth: The Deterrent Effect of Capital Punishment – In the Light of Contemporary Empirical Investigations. In: Motica, Radu I. – Bercea, Lucian – Pasca, Viorel (ed.): Conferinta Internationala Bienala / Biennial International Conference. Timisoara, Universul Juridic, Bucharest, 2011, pp. 346-360.
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés a középkorban. In: Bónis et al. (szerk.): De apicibus iuris disputare. Tanulmányok Máthé Gábor tiszteletére. Budapest, 2011, 249-281. o.
 • Tóth J. Zoltán: Felsőbírósági normainterpretáció de facto: jogértelmezési módszerek a magyar Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában. In: Juhász Zsuzsanna – Nagy Ferenc – Fantoly Zsanett: Sapienti sat. Ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Tomus LXXIV., 2012, Szeged, 471-487. o.
 • Tóth J. Zoltán: A pozitív jogi normák bírói értelmezésének módszertana. Jogtudományi Közlöny, 2012/3. szám, 93-109. o.
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés abolíciója Európában. Studia Caroliensia. In: A Károli Gáspár Református Egyetem 2011-es évkönyve. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2012, 111-141. o.
 • Tóth J. Zoltán: A jogértelmezéshez használt módszerek a mai magyar felsőbírósági gyakorlatban. Magyar Jog, 2012/4. szám, 193-208. o.
 • Tóth J. Zoltán: Az Alkotmánybíróság oszthatatlansági doktrínájának anomáliái az eutanáziahatározat fényében. In: Trócsányi László (szerk.): Dikaiosz logosz. Tanulmányok Kovács István emlékére. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2012, 153-163. o.
 • Tóth J. Zoltán: A magyarországi rögtönbíráskodásra (statáriumra) vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályozás a 20. században. Acta Universitatis Szegediensis, Forum, Acta Juridica et Politica, 2011/2. szám, 201-229. o.
 • Tóth J. Zoltán: Az alkotmánybírósági egyéni alapjogvédelem eszközei és gyakorlata – egykor és most. In: Rixer Ádám (szerk.): Állam és közösség. Válogatott közjogi tanulmányok Magyarország Alaptörvénye tiszteletére. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2012, 344-372. o.
 • Molnár András – Téglási András – Tóth J. Zoltán: A magánjogi és az alapjogi érvelések együttélése – feszültségek és dilemmák. Jogelméleti Szemle, 2012/2. szám, 88-117. o.
 • Zoltan, Toth J.: The Deterrent Effect of the Death Penalty – from an Econometric Point of View. De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat, 2012/1-2. szám, 151-186. o.
 • Zoltan, Toth J.: The Regulation of Animal Protection in Hungary. In: J. Kotásek – J. Bejček – V. Kratochvíl – N. Rozehnalová – P. Mrkývka – J. Hurdík – R. Polčák – J. Šabata (eds.): Dny práva 2011 – Days of Law 2011: Animal as an Object of Legal Relationship – Zvíře (živočich) jako předmět právních vztahů. Acta Universitatis Brunensis, Iuridica No. 417, Masarykova univerzita, Brno, 2012 (ISBN 978-80-210-5920-7, ISBN 978-80-210-5910-8) Internet: http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2011/files/sbornik/zvire.pdf Zhotovení CD ROM: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno 1. vydání, Brno, Czech Republic, 2012, 190-199. o.
 • Tóth J. Zoltán: Az egyéni (alap)jogvédelem az Alkotmányban és az Alaptörvényben (I. rész). Közjogi Szemle, 2012/3. szám, 11-19. o.
 • Zoltan, Toth J.: Animal Protection and Animal ’Rights’ in Hungary. Jogelméleti Szemle, 2012/4. szám, 166-175. o.
 • Tóth J. Zoltán: Az egyéni (alap)jogvédelem az Alkotmányban és az Alaptörvényben (II. rész). Közjogi Szemle, 2012/4. szám, 29-37. o.