Tagfelvétel

 

A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság tagja lehet minden olyan belföldi, magyar állampolgárságú természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal a társasági célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre.

A Társaság tagsága kizárólag rendes tagokból áll. Tag lehet az a belföldi, magyar állampolgárságú természetes személy, aki

(a) állam- és jogtudományi doktori képesítéssel rendelkezik;

(b) a Társaság két tagja írásban ajánlja a kérelmező felvételét;

(c) csatlakozási szándékát, együttműködési készségét kinyilvánította az erre a célra rendszeresített belépési nyilatkozat aláírásával;

(d) a szakmai előéletének megismerése érdekében benyújtja a részletes szakmai önéletrajzát;

(e) az Elnökség, mint a tagfelvételi kérelem elsőfokú elbírálására jogosult szerv támogatását bírja, a kérelmező személy elméleti vagy gyakorlati – esetleg mindkettő – munkássága alapján vagy a Közgyűlésnek, mint másodfokú szervnek a jóváhagyásával rendelkezik arra az esetre, ha az Elnökség első fokon elutasította az e tárgyban utóbb fellebbezést benyújtó személy felvételét a Társaságba;

(f) a tagok által fizetendő éves tagdíjat a belépési nyilatkozat elfogadását követő tizenöt napon belül megfizeti a Társaság részére.

 

Az Alapszabály fent hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően hiánytalanul összeállított belépési dokumentációt postai úton szükséges eljuttatni a Társaság levelezési címére:

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság
6725 Szeged, Bécsi krt. 2-4/B. II/9.

A postai úton feladott belépési dokumentáció elektronikus, oldalhű szkennelt változatát a Társaság alábbi e-mail címére is kérjük megküldeni:

mjat@mjat.hu

Kapcsolódó dokumentumok